. Pradžia

Leidimo perregistruoti leidimą kito vardu išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo perregistruoti leidimą kito vardu išdavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas perregistruoti leidimą kito vardu išduodamas, pateikus privalomuosius dokumentus.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

2. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 “Statybą leidžiantys dokumentai“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas perregistruoti jo (šio asmens) vardu statybą leidžiantį dokumentą;

2. Dokumentas, patvirtinantis nuosavybės teisę į žemės sklypą, kuriame pagal išduotą statybą leidžiantį dokumentą naujo statinio statyba dar nepradėta.

3. Dokumentas, patvirtinantis nuosavybės teisę į statinį, kuriame nebuvo užbaigti statybos darbai ir kuriems vykdyti buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas.

4. Dokumentas, patvirtinantis, kad buvęs statytojas asmeniui perleido nuosavybės teises į atitinkamą statinio projektą, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gauti informaciją patvirtinančią, kad statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė Kristina Banikonienė, (8 382) 30 273, el. p.   kristina.banikonienesirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Ūkio plėtros skyriaus vedėja Rita Gujienė, (8 382) 30 283, el. p. rita.gujienesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas perregistruoti leidimą kito vardu išduodamas išduodant naują statybą leidžiantį dokumentą.

Išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos, jei asmuo, kurio vardu pateiktas prašymas, atitinka Statybos įstatyme keliamus reikalavimus.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1417 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

28 EUR – už leidimo statyti naują statinį, leidimo rekonstruoti statinį perregistravimą naujo statytojo vardu,

Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 53089, a. s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

http://www.sirvintos.lt/lt/paslaugos/elektronines-paslaugos_2105/teritoriju-planavimo-ir-statybos.html

 

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Prašymą ir kitus dokumentus pateikiant nuotoliniu būdu, pasinaudojant LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“, www.planuojustatyti.lt, užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose pridedami privalomi pateikti dokumentai, juos formuojant pagal Reglamento 6 punkte nurodytus reikalavimus.

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Perregistruojami tik galiojantys statybą leidžiantys dokumentai.

Ūkininko sodybos statinių statybą leidžiantys dokumentai perregistruojami tik asmenų, turinčių ūkininko pažymėjimą vardu.