. Pradžia

Žemės ūkio pasėliams medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos įvertinimo akto išdavimas

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos versija Pirma
2. Administracinės paslaugos pavadinimas Žemės ūkio pasėliams medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos įvertinimo akto išdavimas
3. Administracinės paslaugos apibūdinimas Žemės ūkio pasėliams medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos įvertinimas ir akto išdavimas.
4. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

LR Medžioklės Įstatymas

LR ŽŪM “Dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo”

Širvintų rajono savivaldybės Tarybos sprendimas 2007-10-30 Nr. 1-156 “Dėl Širvintų rajono savivaldybės Tarybos 2005-01-25 sprendimo Nr. 5 “Dėl žemės ūkio pasėliams ir miškui medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos įvertinimo, nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos” pakeitimo.

Patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2005-01-25 sprendimu Nr. 5. Širvintų rajono savivaldybės Tarybos 2007-10-30 sprendimu Nr. 1-156 redakcija “Žemės ūkio pasėliams ir miškui medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos įvertinimo, nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo Širvintų rajono savivaldybės tvarkos aprašas”.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių medžiojamų gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo pateikia arba išsiunčia rašytinį prašymą dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo.
Seniūnijos seniūnas, gavęs pranešimą apie padarytą žalą, privalo tą pačią dieną pranešti medžioklės plotų naudotojui ir per 7 dienas organizuoti žalos įvertinimą, išskyrus atvejus , kai dėl žalos pobūdžio jos dydį įmanoma nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms.
Medžiojamų gyvūnų padaryta žala žemės sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams, kurių žemės ūkio pasėliams buvo padaryta žalos, atlyginama, jeigu žemės ūkio pasėlių savininkas augina pasėlius pagal agrotechninius reikalavimus ir vykdo pasėlių apsaugojimo nuo medžiojamų gyvūnų daromos žalos priemones, patvirtintas Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikoje.
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) _____
7. Administracinės paslaugos teikėjas

Sigitas Bankauskas, Alionių seniūnas,

tel. (8 382) 43 785, mob. 8 610 33056,

el. p. alionyssirvintos.lt

Virginijus Niekis, Čiobiškio seniūnas,

tel. ( 8 382) 45 383, mob. 8 686 22616,

el. p. ciobiskissirvintos.lt

Lionginas Juzėnas, Gelvonų seniūnas,

tel. (8 382) 42 181, mob. 8 610 33048,

el. p. gelvonaisirvintos.lt

Ramūnas Jasevičius, Jauniūnų seniūnas,

tel. (8 382) 44 147, mob. 8 610 33057,

el. p. jauniunaisirvintos.lt

Stanislovas Gaidakauskas, Kernavės seniūnas, tel. (8 382) 47 350, mob. 8 686 22618,

el. p. kernavesirvintos.lt

Birutė Jankauskienė, Musninkų seniūnė,

tel. (8 382) 45 188, mob. 8 610 33051,

el. p. musninkaisirvintos.lt

Laimutė Griškienė, Širvintų seniūnė,

tel. (8 382) 51 341, mob. 8 686 22143,

el. p. seniunijasirvintos.lt

Sigitas Bankauskas, Laikinai pavaduojantis Zibalų seniūnijos seniūną,

tel. (8 382) 44 523, mob. 8 610 33056,

el. p. zibalaisirvintos.
8. Administracinės paslaugos vadovas

Sigitas Bankauskas, Alionių seniūnas,

tel. (8 382) 43 785, mob. 8 610 33056,

el. p. alionyssirvintos.lt

Virginijus Niekis, Čiobiškio seniūnas,

tel. ( 8 382) 45 383, mob. 8 686 22616,

el. p. ciobiskissirvintos.lt

Lionginas Juzėnas, Gelvonų seniūnas,

tel. (8 382) 42 181, mob. 8 610 33048,

el. p. gelvonaisirvintos.lt

Ramūnas Jasevičius, Jauniūnų seniūnas,

tel. (8 382) 44 147, mob. 8 610 33057,

el. p. jauniunaisirvintos.lt

Stanislovas Gaidakauskas, Kernavės seniūnas, tel. (8 382) 47 350, mob. 8 686 22618,

el. p. kernavesirvintos.lt

Birutė Jankauskienė, Musninkų seniūnė,

tel. (8 382) 45 188, mob. 8 610 33051,

el. p. musninkaisirvintos.lt

Laimutė Griškienė, Širvintų seniūnė,

tel. (8 382) 51 341, mob. 8 686 22143,

el. p. seniunijasirvintos.lt

Sigitas Bankauskas, Laikinai pavaduojantis Zibalų seniūnijos seniūną,

tel. (8 382) 44 523, mob. 8 610 33056,

el. p. zibalaisirvintos
9. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paslauga suteikiama ne vėliau kaip per 7 darbo dienas

10. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama.

11. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas pateikiamas laisvos formos

12. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą ________
13. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra tarpinė. Aktas surašomas 3 egzemplioriais, kurių vienas atiduodamas pareiškėjui, medžiotojų klubo atstovui ir Širvintų rajono savivaldybės žemės ūkio skyriui.