. Pradžia

Asmenų prašymų ir skundų priėmimas, jų nagrinėjimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

 

Aprašymo turinys

 

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma.

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmenų prašymų ir skundų priėmimas, jų nagrinėjimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

Priimami ir registruojami (gavimo dieną) visi X seniūnijai pateikti skundai, pranešimai ar prašymai, įteikti tiesiogiai asmeniui atvykus į X seniūniją, atsiuntus paštu, el. paštu ar pristatyti kitais būdais.

Parengti atsakymai į skundus, pranešimus ar prašymus teikiami paštu, el. paštu ar tiesiogiai įteikiami asmeniui atvykus į X seniūniją.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875.

Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19. 

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

Asmens pateiktas skundas, pranešimas ir prašymas turi atitikti išvardintus reikalavimus:

1. Asmenų skundai, pranešimai ir prašymai, pateikti raštu, turi būti:

1.1. parašyti valstybine kalba;

1.2. pasirašyti asmens, nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti;

1.3. pridedama informacija ir dokumentai, reikalingi administracinės procedūros sprendimui priimti, kurių nėra valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose.

2.Asmens skundas, pranešimas ar prašymas, pateiktas elektroniniu būdu ir pasirašytas elektroniniu parašu, prilyginamas prašymui, pateiktam raštu.

3. Asmenų skundai, pranešimai ir prašymai, pateikti elektroniniu būdu (skenuoti, faksu), turi būti parengti taip, kad X seniūnijos darbuotojai galėtų:

3.1. atpažinti elektroninio dokumento formą;

3.2. atidaryti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos informacinių technologijų priemonėmis;

3.3.atpažinti turinį;

3.4. jei pateikiamas elektroninis dokumentas, identifikuoti elektroninį parašą ir skundą, pranešimą ar prašymą pateikusį asmenį.

Jei skundą, pranešimą ar prašymą pasirašo asmuo arba jo atstovas, turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

Skundui, pranešimui, prašymui nagrinėti reikalinga X seniūnijos turima informacija, valstybės registruose arba kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose esanti informacija.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

 

Širvintų rajono savivaldybės administracijos X seniūnijos specialistas, kuris suteikia asmeniui atitinkamą administracinę paslaugą:

 

Alionių seniūnija,

Specialistė – Vida Mažulienė

Miško g. 8, Alionių I k., Alionių sen. Širvintų r. sav. LT-19143, tel. (8 382) 43 785, 8 687 16008,

el.p alionyssirvintos.lt

Čiobiškio seniūnija,

Specialistė – Stasė Sapitavičienė

Neries g. 8, Čiobiškio k., Čiobiškio sen., Širvintų r. sav., LT-19020, tel. (8 382) 45 383, 8 610 33054,

el. p. ciobiskissirvintos.lt

 

Gelvonų seniūnija,

Specialistė – Palmira Chatkevičiūtė       

Mikalajūnų g. 2, Gelvonų mstl., Gelvonų sen., Širvintų r. sav., LT- 19201, tel. (8 382) 42 181,

8 620 73346, el.p.gelvonaisirvintos.lt

 

Jauniūnų seniūnija,

Specialistė – Jovita Šakinytė

Jaunimo g. 1, Jauniūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., LT-19152, tel. (8 382) 44 147, 8 645 25262, el.p.jauniunaisirvintos.lt

 

Musninkų seniūnija,

Specialistė – Jadvyga Kielienė

Vilniaus g. 5, Musninkų mstl., Musninkų sen., Širvintų r. sav., LT-19185, tel. (8 382) 45 188,

8 688 29638, el.p.musninkaisirvintos.lt

 

Širvintų seniūnija,

Specialistė – Rima Gudeikienė

Vilniaus g. 86, Širvintos, LT-19120,

tel. (8 382) 51 341, 8 670 04919

el. p. seniunijasirvintos.lt

 

Zibalų seniūnija,

Specialistė – Liongina Vinslauskienė

Širvintų g. 12, Zibalų k., Zibalų sen., Širvintų r. sav., LT-19106,

tel. (8 382) 44 523, 8 682 58429

el. p. zibalaisirvintos.lt

 

8.

Administracinės paslaugos vadovas

 

Širvintų rajono savivaldybės administracijos X seniūnijos seniūnas, atsakantis už administracinės paslaugos kokybę ir administracinės paslaugos suteikimą gyventojui per nustatytą terminą:

 

Alionių seniūnija,

Seniūnas – Sigitas Bankauskas

Miško g. 8, Alionių I k., Alionių sen., Širvintų r. sav., LT-19143, tel. (8 382) 43 785, 8 610 33056

el. p. sigitas.bankauskassirvintos.lt

Čiobiškio seniūnija,

Seniūnas – Virginijus Niekis

Neries g. 8, Čiobiškio k., Čiobiškio sen., Širvintų r. sav., LT-19020, tel. (8 382) 45 383, 8 686 22616

el. p. virginijus.niekissirvintos.lt

 

Gelvonų seniūnija,

Seniūnas – Lionginas Juzėnas                

Mikalajūnų g. 2, Gelvonų mstl., Gelvonų sen., Širvintų r. sav., LT- 19201, tel. (8 382) 42 181,

8 610 33048

el. p. lionginas.juzenassirvintos.lt

 

Jauniūnų seniūnija,

Seniūnas - Ramūnas Jasevičius

Jaunimo g. 1, Jauniūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., LT-19152, tel. (8 382) 44 147, 8 610 33057

el. p. ramunas.jaseviciussirvintos.lt


Kernavės seniūnija,

Seniūnas – Stanislovas Gaidakauskas

Kerniaus g. 4, Kernavės mstl., Kernavės sen., Širvintų r. sav., LT-19172, tel. (8 382) 47 350,

8 686 22618

el. p. stanislovas.gaidakauskassirvintos.lt

 

Musninkų seniūnija,

Seniūnė – Birutė Jankauskienė

Vilniaus g. 5, Musninkų mstl., Musninkų sen., Širvintų r. sav., LT-19185, tel. (8 382) 45 188,

8 610 33051

el. p. birute.jankauskienesirvintos.lt

 

Širvintų seniūnija,

Seniūnė – Laimutė Griškienė

Vilniaus g. 86, Širvintos, LT-19120,

tel. (8 382) 51 341, 8 686 22143

el. p. laimute.griskienesirvintos.lt

 

Zibalų seniūnija,

Laikinai pavaduoja seniūną – Sigitas Bankauskas

Širvintų g. 12, Zibalų k., Zibalų sen., Širvintų r. sav., LT-19106,

tel. (8 382) 44 523, 8 610 33056

el. p. zibalaisirvintos.lt

 

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 

Paslauga suteikiama per 20 darbo dienų.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 

Paslauga nemokama.

 

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Skundas, pranešimas, prašymas rašomas laisvos formos.

Skundas, pranešimas, prašymas turi būti asmens pasirašytas, jeigu kreipiasi fizinis asmuo – nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinis telefono numeris, jeigu kreipiasi juridinis asmuo – pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktinis telefono numeris.

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacija gali būti teikiama:

El.p.: alionyssirvintos.lt;

Vida,Mazulienesirvintos.lt

Telefonas: 8~382 43785

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Skundai, pranešimai ar prašymai, kurių X seniūnija nėra įgaliota spręsti, per 5 darbo dienas persiunčiami kompetetingai institucijai ir asmuo apie tai informuojamas. Kai institucija, galinti išspręsti pateiktus klausimus, nežinoma, prašymas grąžinamas asmeniui, nurodant grąžinimo priežastį.

Asmuo turi teisę apskųsti priimtą administracinės procedūros sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka.