. Pradžia

Žemės sklypų pertvarkymo projektų rengimas savivaldybės teritorijoje

Eil. Nr. 

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Žemės sklypų pertvarkymo projektų rengimas miesto ir miestelių teritorijoje.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prieš pradėdamas rengti pertvarkymo projektą, iniciatoriai pateikia prašymo formą savivaldybės administracijos direktoriui. Projektas pradedamas rengti savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą pradėti rengti Projektą. Kai priimamas sprendimas pradėti rengti Projektą, organizatorius (administracijos direktorius), atsižvelgdamas į Projekto tikslus, parengia Projekto rengimo reikalavimus. Reikalavimai atiduodami Projekto iniciatoriui. Iniciatorius pagal Projekto tikslus ir reikalavimus sudaro rašytinę Projekto rengimo ir įgyvendinimo sutartį su Projekto rengėju.

Jeigu sklypas priklauso keliems asmenims bendrosios nuosavybės teise, prašymą gali pateikti vienas ar keli bendraturčiai.

 

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (aktuali redakcija).

2. Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas (aktuali redakcija).

 

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas nustatyta forma ir kiti dokumentai pateikiami nuotoliniu būdu, pasinaudojant ŽPDRIS.

2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija, 1 egz.

3. Žemės sklypo ribų plano kopija, 1 egz.
4. Įgaliojimas, jei savininkui atstovauja įgaliotas asmuo.

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pagal nustatytus planavimo tikslus, reikalui esant, pateikia prašymus kitoms sąlygas nustatančioms organizacijoms. Gavus išdavusių institucijų motyvuotas išvadas, parengia Projekto reikalavimus.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vyresnysis specialistas Vytautas Šuminas

tel. (8 687) 31 705

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja

Deimantė Oršauskaitė, tel. (8 682) 41 712.

el.p. deimante.orsauskaitesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymui duomenys pateikiame ŽYDRIS (informacinėje sistemoje)

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Internete suteikiama galimybė vartotojui rasti prašymo formą.

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus specialistas dalyvauja žemės formavimo ir pertvarkymo projektų rengime nuo pradžios iki pabaigos.