. Pradžia

Teritorijų planavimo dokumentų registravimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

 

Teritorijų planavimo dokumentų registravimas

 

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Teritorijų planavimo dokumentų registras skirtas teritorijų planavimo dokumentų (bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų) geografinės informacinės duomenų bazės sudarymui ir apjungimui su jau esamais TP registro duomenimis, duomenų registravimui, apskaitai, apdorojimui ir analizei.

Parengti teritorijų planavimo dokumentai registruojami registre.

Gavus planavimo organizatoriaus ar jo įgalioto atstovo prašymą registruoti teritorijų planavimo dokumentus teritorijų planavimo dokumentų registre, registro tvarkymo įstaiga – Širvintų rajono savivaldybės administracija, per nustatytą laiką juos patiktina ir įregistruoja registre.

Prašymai su atitinkamais teritorijų planavimo dokumentais pateikiami tiesiogiai atvykus į instituciją ar siunčiami paštu (paprastu) bei per pasiuntinį.
Apie teritorijų planavimo dokumento įregistravimą planavimo organizatorius informuojamas el. paštu ar pranešant telefonu.

 

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (aktuali redakcija).

2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (aktuali redakcija).

3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-06-19 nutarimu Nr. 721 (aktuali redakcija).

4. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-06-19 nutarimu Nr. 721 (aktuali redakcija).

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1123 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 19996 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (aktuali redakcija).

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Planavimo organizatoriai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo registro tvarkymo įstaigai pateikia:
1. prašymą įregistruoti registre teritorijų planavimo dokumentą;
2. dokumento, kuriuo patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir elektroninį dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu;
3. teritorijų planavimo dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir elektroninį dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu;

Elektroninis dokumentas: aiškinamasis raštas (adoc), pasirašyti (adoc) brėžiniai (formatai: pdf, png, jpg, tiff), planuojamos teritorijos riba (dwg, zip shape failai)
4. teritorijų planavimo dokumento sprendinius pagal patvirtintą teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 936 (Žin., 1994, Nr. 78-1476) (toliau – LKS-94 sistema), GIS forma.
Registro tvarkymo įstaiga, gavusi nurodytus dokumentus, per 3 darbo dienas juos patikrina. Jeigu dokumentai ir duomenys atitinka teisės aktų reikalavimus, registro tvarkymo įstaiga priima sprendimą įregistruoti registro objektą ir įregistruoja registro objektą. Priešingu atveju registro tvarkymo įstaiga sustabdo registravimo procedūrą ir per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo apie tai raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį, nurodydama netikslumus ir reikalaudama juos ištaisyti.
Prašymai, kuriuose nenurodytas planavimo organizatoriaus vardas, pavardė (juridinio asmens – pavadinimas), adresas arba kurie nėra planavimo organizatoriaus ar jo įgalioto asmens pasirašyti, taip pat jei prie prašymo nepridėti visi nurodyti dokumentai, viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjami.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vyresn. specialistas, tel. 8 687 31 705, el. paštas: vytautas.suminassirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja

Deimantė Oršauskaitė,

tel. (8 682) 41 712, el. paštas: deimante.orsauskaitesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

15 darbo dienų

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

nemokamai

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

-

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

-