. Pradžia

Leidimų atlikti statinio kapitalinį remontą, atlikti statinio paprastąjį remontą, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį išdavimas

LEIDIMŲ STATINIO PROJEKTUI IŠDAVIMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų atlikti statinio kapitalinį remontą,

atlikti statinio paprastąjį remontą,

 pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį išdavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Elektroninė paslauga:

leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą – ypatingo ir neypatingo daugiabučio namo, viešojo pastato kapitaliniam remontui, atliekamam mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, aplinkos ministro nustatytais atvejais – kitoje teritorijoje, kai keičiama pastato išvaizda, taip pat kai atliekant šių pastatų kapitalinį remontą įrengiamos, pertvarkomos, išmontuojamos pastato dujų, šildymo ar elektros bendrosios inžinerinės sistemos, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti; kultūros paveldo statinio kapitaliniam remontui; statinio kapitaliniam remontui, kai keičiama statinio ar patalpų paskirtis; ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo, viešojo pastato, nesudėtingojo statinio kapitaliniam remontui kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais;

leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą – branduolinės energetikos objekto statinių paprastajam remontui; kultūros paveldo statinio paprastajam remontui, kai keičiama statinio išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai sutvarkyti stichinės nelaimės sukeltus padarinius; įrengiant, pertvarkant, išmontuojant pastato dujų, šildymo ar elektros bendrąsias inžinerines sistemas (išskyrus vienbutį gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio paskirties statinį, nesudėtingąjį statinį); aplinkos ministro nustatytais atvejais statinio paprastajam remontui mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros ir aplinkos ministrų nustatytais atvejais kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar kitoje teritorijoje – kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti;

leidimas pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį – keičiant ypatingojo ar neypatingojo pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirtį, kai atliekami statinio paprastojo remonto darbai arba neatliekami jokie statybos darbai.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (aktuali redakcija);

2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (aktuali redakcija) 6 straipsnio 1 dalies 20 punktas, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktas;
3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (aktuali redakcija) 27 straipsnio 4,5,6 punktai;

4.  Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, 1994-12-22 Nr. I-733 (aktuali redakcija).

5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų pakeitimų įstatymas, 2001-12-04 Nr. IX-628.

6. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas, 1994-04-26 Nr. I-446.

7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12    įsakymu Nr. D1-878 patvirtintas Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27  įsakymu Nr. D1 –713 patvirtintas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

 

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Nuotoliniu būdu teikiant prašymą pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema (toliau - ) IS „Infostatyba“ https://planuojustatyti.lt/info-portal/,

užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose įkeliami privalomi dokumentai.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Dalia Kunevičienė

tel. (8 616) 89 320, el.paštas:

dalia.kunevicienesirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja Deimantė Oršauskaitė, tel. (8 682) 41 712.

el.p. deimante.orsauskaitesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Iki paslaugos suteikimo

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama atlygintinai - 37 Eur

Mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Gavėjo bankas „Swedbank" AB

Sąskaita LT247300010112394300

Gavėjo kodas 188659752

Sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas –

Rašytinio pritarimo išdavimas
Įmokos kodas 53089

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma nustatyta

 

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Prašymas pildomas IS „Infostatyboje“

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

-