. Pradžia

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto išdavimas

Eil. Nr. 

Pavadinimas 

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto išdavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Perdavėjas ar kitaip valdymo teises perduodantis kultūros paveldo objekto valdytojas (toliau – perdavėjas) apie ketinimą sudaryti sandorį ne vėliau kaip prieš mėnesį informuoja savivaldybės atsakingą darbuotoją. Per tą laiką atsakingas darbuotojas patikrina, ar tokio objekto ir jo vertingųjų savybių būklė atitinka nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotą būklę. Patikrinimo aktas, jei tokiame objekte nebuvo atliekami tvarkybos darbai, jei nenustatyta jo sužalojimų ir jei nebuvo pažeisti jo naudojimo reikalavimai, galioja 6 mėnesius nuo akto surašymo dienos. Kultūros paveldo objekto perdavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė, patikrinus objekto būklę, pereina naujam valdytojui (įgijėjui) nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo. Jeigu patikrinimo metu nustatyta būklė neatitinka nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotos būklės, už tai atsako perdavėjas.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. ĮV-199 „Dėl kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių patvirtinimo“;
3. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. ĮV-240 „Dėl kultūros paveldo objektų ar vietovių apžiūros, būklės fiksavimo ir tyrimo atlikimo užtikrinimo taisyklių patvirtinimo“;
4. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. ĮV-318 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos taisyklių patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1.Prašymą;
2.pažymos (išrašo) apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre kopiją;
3. žemės sklypo (pastato) plano kopiją;
4. įgaliojimas (jei savininkui atstovauja įgaliotas asmuo).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

 

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja

Deimantė Oršauskaitė, tel. (8 682) 41 712.

el.p. deimante.orsauskaitesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas priimamas per 20 darbo dienų

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma nustatyta.

 

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Internete suteikiama galimybė vartotojui rasti prašymo formą.

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.