Pradžia

Skelbiamas konkursas į Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo pareigas0

Skelbimo nr.:

40551

Skelbimo data:

2019-01-10

   

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Širvintų rajono savivaldybės administracija

Pareigos:

Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas. Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliosiantis pareiginės algos koeficientas - 8,10 (baziniais dydžiais). (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA:Širvintų rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2018-12-20 
įsakymu Nr. 9-1012

VIEŠOSIOS TVARKOS IR APLINKOSAUGOS SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 12. 
Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliosiantis pareiginės algos koeficientas – 8,10 (baziniais dydžiais).

II. PASKIRTIS

4. Širvintų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos (toliau –Administracija) Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti Skyriui, planuoti, organizuoti ir kontroliuoti Skyriaus darbą įgyvendinant ir vykdant savivaldybės teritorijoje viešosios tvarkos uždavinius ir tikslus, užtikrinti uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, organizuoti patikrinimus ir prevenciją. Nagrinėti ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nutarimus už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus pažeidimus. 

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – dokumentų valdyme, specialiosiose veiklos srityse – viešosios tvarkos užtikrinimo ir teisės pažeidimų prevencijos srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
6.3. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Europos vietos savivaldos chartiją, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų, Civilinį, Civilinio proceso, Baudžiamąjį, Baudžiamojo proceso, Darbo kodeksus, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Administracinių bylų teisenos, Alkoholio kontrolės, Tabako kontrolės, Rinkliavų, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Korupcijos prevencijos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, Viešųjų pirkimų įstatymus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas ir kitus viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, Skyriui pavestų funkcijų vykdymą reglamentuojančius teisės aktus.
6.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu („MS Word“, Excel“ „Outlook“, „Internet Explorer“, elektroniniu paštu);
6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, ją analitiškai įvertinti, rengti ir teikti išvadas, jas argumentuoti, pateikti problemų sprendimo būdus, gebėti bendrauti;
6.6. turėti teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones;
6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia veiklos planus, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, užtikrina kokybišką darbų atlikimą, paskirsto darbus Skyriaus darbuotojams, teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus tarnautojų tarnybinę veiklą, kontroliuoja užduočių ir pavedimų vykdymą, analizuoja Skyriaus darbo rezultatus, tendencijas, teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos gerinimo;
7.2. siekdamas užtikrinti Savivaldybei pagal teisės aktus priskirtų funkcijų vykdymą, rengia Skyriaus veiklos nuostatų, Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų projektus, tvarkos aprašus, informacinius ir kitus dokumentus;
7.3. prireikus rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, sutarčių projektus Skyriaus kompetencijos klausimais, prižiūri sudarytų sutarčių vykdymą, kontroliuoja, ar vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Savivaldybės institucijų priimti teisės aktai, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė;
7.4. remdamasis surinkta informacija, organizuoja patikrinimus, teikia pasiūlymus, išvadas atitinkamiems Savivaldybės padaliniams, kartu su kitomis valstybės institucijomis dalyvauja reiduose ir patikrinimuose, išaiškinus administracinius nusižengimus pagal savo kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracines bylas;
7.5. bendradarbiaudamas su policija, kitomis įstaigomis bei organizacijomis, vykdo nusikalstamumo prevenciją Skyriaus kompetencijos klausimais, renka informaciją apie mieste esančias problemas ir perduoda ją atsakingoms institucijoms, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią administraciniams nusižengimams;
7.6. gavęs įgaliojimą atstovauja Savivaldybei, Savivaldybės institucijoms ar Savivaldybės administracijai teisme, konsultuoja ir teikia įvairiapusę pagalbą struktūriniams padaliniams Skyriaus kompetencijos klausimais;
7.7. dalyvauja Administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;
7.8. nagrinėja asmenų skundus ir pareiškimus savo kompetencijos klausimais, tvarko dokumentus, organizuoja ir tvarko Skyriaus dokumentų valdymą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir nustatytu laiku perduoda bylas į archyvą;
7.9. dalyvauja Savivaldybės strateginio planavimo procesuose;
7.10. pagal kompetenciją vykdo viešuosius pirkimus;
7.11. dalyvauja rengiant investicinius projektus, įvairias programas;
7.12. remdamasis surinkta informacija, organizuoja patikrinimus, specialiąsias priemones, teikia pasiūlymus, išvadas atitinkamiems Administracijos padaliniams;
7.13. pagal Administracijos direktoriaus pavedimus sudaro komisijas, nagrinėjančias klausimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis, dalyvauja komisijose;
7.14. organizuoja komisijų posėdžius renginių organizavimo prašymams nagrinėti, nagrinėja, derina prašymus ir rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl viešųjų susirinkimų ir renginių;
7.15.vykdo kitas šiame pareigybės aprašyme nenurodytas, su Skyriaus vedėjo pareigomis susijusias funkcijas, kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

Susipažinau: 
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:

Vilniaus g. 61, LT - 19120 Širvintos

Telefonas:

8 382 30289

El. paštas:

gitana.buteikiene@sirvintos.lt

Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}