Pradžia

Skelbiamas konkursas į Ūkio plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas0

 

Skelbimo nr.:

40613

Skelbimo data:

2019-01-11

   

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Širvintų rajono savivaldybės administracija

Pareigos:

Ūkio plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliosiantis pareiginės algos koeficientas - 6,40 (baziniais dydžiais) (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

Širvintų rajono savivaldybėsadministracijos direktoriaus
2018-12-21 įsakymo Nr. 9-1037 
priedas


ŪKIO PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ūkio plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 
2. Pareigybės lygis ─ A. 
3. Pareigybės kategorija ─ 11.
Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliosiantis pareiginės algos koeficientas – 6,40 (baziniais dydžiais). 

II. PASKIRTIS

4. Savivaldybės administracijos Ūkio plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti statinių naudojimo priežiūrą ir statybos leidimų išdavimą įstatymų nustatyta tvarka.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Ūkio plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės specialioji veiklos sritis – statybos leidimų išdavimas, statinių naudojimo priežiūros vykdymas ir organizavimas.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities, statybos inžinerijos studijų krypties ar meno studijų srities architektūros studijų krypties išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos leidimų išdavimą, statinių naudojimo priežiūros vykdymą ir organizavimą, leidimų išorinei reklamai įrengti išdavimą;
6.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, statistinius ir kitus duomenis, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus;
6.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, jas gebėti praktiškai taikyti;
6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. priima ir nagrinėja prašymus bei prie jų pridedamus dokumentus statybą leidžiančiam dokumentui (leidimas statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, nugriauti statinį) gauti;
7.2. priima ir nagrinėja prašymus bei prie jų pridedamus dokumentus leidimui statinį griauti;
7.3. rengia ir išduoda statybą leidžiančius dokumentus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“;
7.4. tvarko statybą leidžiančių dokumentų apskaitą ir statistines ataskaitas;
7.5. teikia informaciją VĮ Registrų centro Vilniaus filialui apie išduotus statybą leidžiančius dokumentus;
7.6. dalyvauja Aplinkos ministerijai vykdant Savivaldybės veiklos statybą leidžiančių dokumentų išdavimo klausimais patikrinimą;
7.7. teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją, pasiūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą statybą leidžiančių dokumentų išdavimo klausimais;
7.8. išduoda pažymas apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį;
7.9. organizuoja ir vykdo statinių (priskirtų Savivaldybės kompetencijai) naudojimo priežiūrą;
7.10. vykdydamas statinių naudojimo priežiūrą, surašo reikalavimus ir nustato jų vykdymo terminus, kontroliuoja jų vykdymą;
7.11. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ar nutarimus;
7.12. rengia Savivaldybės teisės aktų projektus statinių naudojimo priežiūros klausimais;
7.13. dalyvauja statinių avarinės būklės nustatymo komisijų darbe;
7.14. dalyvauja komisijos, tiriančios statybinio broko atsiradimo priežastis statinio garantiniu laikotarpiu, darbe;
7.15. teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją, pasiūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą statinių naudojimo priežiūros klausimais;
7.16. tvarko statinių naudojimo priežiūros apskaitą;
7.17. vykdo procedūras patikrinti, ar nėra požymių įteisinti savavališkas statybas, kai jau atlikti savavališki statybos darbai;
7.18. atlieka įmokos už savavališkos statybos įteisinimą apskaičiavimą;
7.19. rengia viešųjų pirkimų konkursų dokumentus darbams bei paslaugoms pirkti ir vykdo viešųjų pirkimų procedūras, analizuoja viešųjų pirkimų medžiagą ir teikia išvadas, rengia sutarčių projektus ir kontroliuoja jų vykdymą;
7.20. pareigybės veiklos sričiai priskirtais klausimais nustatyta tvarka rengia ir teikia ataskaitas Statistikos departamentui, taip pat kitoms institucijoms ir įstaigoms;
7.21. rengia perspektyvinius planus, dalyvauja rengiant programas ir investicijų projektus Savivaldybės objektams bei paraiškas finansinei paramai gauti pareigybės veiklos sričiai priskirtais klausimais;
7.22. rengia rajono Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius ir Administracijos direktoriaus įsakymus pareigybės veiklos sričiai priskirtais klausimais;
7.23. dalyvauja su Skyriaus veikla susijusių komisijų ir darbo grupių veikloje tam, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ir darbo grupėms suformuluoti uždaviniai;
7.24. nagrinėja ir rengia atsakymus į gyventojų, įmonių, organizacijų pareiškimus, prašymus ir skundus, pasiūlymus pareigybės veiklos sričiai priskirtais klausimais;
7.25. atlieka Skyriaus vyriausiųjų specialistų funkcijas jų atostogų, komandiruočių, ligos ir kitais atvejais, kai Skyriaus vyriausieji specialistai negali eiti pareigų;
7.26. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Susipažinau, sutinku
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)

____________________

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:

Vilniaus g. 61, LT - 19120 Širvintos

Telefonas:

8 382 30289

El. paštas:

gitana.buteikiene@sirvintos.lt

   
Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}