. Pradžia

Širvintų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas0

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ARCHITEKTŪROS IR KRAŠTOTVARKOS PLANAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Kultūros paveldo apsauga, paminklotvarka..

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

9. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

10. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

11. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

15. Kaupia informaciją apie kultūros vertybes ir paminklus, esančius Savivaldybės teritorijoje, susipažįsta su kultūros vertybių ir paminklų apsaugos reglamentais, juos registruoja..

16. Kontroliuoja, kaip laikomasi ne Savivaldybei priklausančių kultūros vertybių ir paminklų, esančių savivaldybės teritorijoje, apsaugos reikalavimų, šiais klausimais konsultuoja kultūros vertybių ir paminklų valdytojus, savininkus ir naudotojus..

17. Reikalauja iš Savivaldybei priklausančių kultūros vertybių ir paminklų atsakingų valdytojų tinkamo kultūros vertybių ir paminklų saugojimo, konsultuoja juos šiais klausimais..

18. Derina kultūros vertybių ir paminklų prieš avarinio ir einamojo remonto (pagal darbų aprašymą), kuriam nereikia tyrimų, dokumentus ir išduoda leidimus šiems darbams, apie tai per 3 dienas informuoja Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinį padalinį..

19. Informuoja Savivaldybę ir Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinį padalinį apie kultūros vertybių ir paminklų būklę..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.2. studijų kryptis – paveldo studijos (arba);

20.3. studijų kryptis – istorija (arba);

20.4. studijų kryptis – archeologija (arba);

arba:

20.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.6. darbo patirties sritis – kultūros paveldo srities patirtis;

20.7. darbo patirtis srityje – 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

21.2. organizuotumas - 3 lygis;

21.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

21.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

21.5. komunikacija - 3 lygis.

22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

22.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.

23. Profesinė kompetencija:

23.1. dokumentų valdymas - 3 lygis.

Susipažinau

________________________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

________________________

(Data)

Vertinimo metodai:

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos:

Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė:

Kristina Jasilionytė

Telefonas:

+37052196804

El. paštas:

kristina.jasilionyte@vtd.lt

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

 

 

Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}