. Pradžia

Širvintų r. savivaldybės administracija skelbia konkursą Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti0

Skelbimo nr.:

42882

Skelbimo data:

2019-11-07

   

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Širvintų rajono savivaldybės administracija

Pareigos:

Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 6,40) (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA Širvintų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019-10-10 įsakymu Nr. 9-651

BENDROJO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis yra organizuoti visų ūkio subjektų bei gyventojų pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir veiksmams joms gresiant ar susidarius, ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą, visų išteklių panaudojimą ūkio gyvybingumui palaikyti, gyventojams išgyventi, turtui ir aplinkai išsaugoti nuo susidariusios situacijos poveikio, aktyviai šiuose procesuose dalyvaujant piliečiams, vykdyti mobilizacijos, demobilizacijos, priimančiosios šalies paramos užduotis, įslaptintos informacijos apsaugos ir dokumentų administravimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės specialiosios veiklos sritys – civilinė sauga, mobilizacinis darbas, įslaptintos informacijos apsaugos ir dokumentų administravimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, civilinę saugą, mobilizacijos veiklą, priimančiosios šalies paramą, įslaptintos informacijos apsaugą;
4.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, statistinius ir kitus duomenis, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus;
4.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, jas gebėti praktiškai taikyti;
4.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. atlikęs galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, rengia Savivaldybės civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, organizuoja jo viešąjį svarstymą, derina su Vilniaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba ir teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
5.2. informuoja Savivaldybės merą, Administracijos direktorių, Ekstremalių situacijų komisiją (toliau – ESK), Vilniaus apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą apie galimas ar įvykusias ekstremaliąsias situacijas, įvykius;
5.3. organizuoja gyventojų, Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus ekstremaliosios situacijos padarinius, priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
5.4. kontroliuoja Savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų pasirengimą su mažiausiais nuostoliais pereiti iš įprastų darbo (gyvenimo) sąlygų į ekstremaliosios situacijos padėtį, pasiruošimą pereiti į aukštesnius civilinės saugos parengties lygius;
5.5. organizuoja Savivaldybės gyventojų švietimą civilinės saugos klausimais;
5.6. organizuoja ir vykdo civilinės saugos būklės vertinimą rajono seniūnijose, ūkio subjektuose ir kitose įstaigose, teikia jiems metodinę pagalbą;
5.7. kontroliuoja, kaip ūkio subjektuose ir kitose įstaigose vykdomi civilinės saugos sistemos uždaviniai, laikomasi civilinės saugos įstatymo ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
5.8. teikia ataskaitas, informaciją apie Savivaldybėje vykdomą civilinės saugos veiklą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai ir Savivaldybės administracijos direktoriui;
5.9. iš visų Savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų renka informaciją, reikalingą civilinės saugos uždaviniams vykdyti;
5.10. rengia su gretimomis savivaldybėmis tarpusavio pagalbos planus;
5.11. organizuoja ir kontroliuoja civilinės saugos prevencinės veiklos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planų sudarymą bei vykdymą Savivaldybės teritorijoje esančiose ūkio subjektuose, kitose įstaigose ir organizacijose;
5.12. organizuoja Savivaldybės ESK ir Savivaldybės operacijų centro (toliau – OC) vadovų ir jos narių, Savivaldybės institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų, kitų įstaigų ir organizacijų vadovų ar jų įgaliotų asmenų ir atsakingų už civilinę saugą civilinės saugos mokymus Civilinės saugos mokymų centre ir Vilniaus apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje;
5.13. sudaro valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų, didelio žmonių susibūrimo vietų ir evakuotų gyventojų priėmimo punktų sąrašus ir juos teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
5.14. numato rajono žmonių ir materialinių vertybių evakavimo iš pavojingų zonų vietas, tvarką, būdus ir priemones;
5.15. renka reikiamą informaciją dėl kolektyvinių apsaugos statinių poreikio rajone;
5.16. organizuoja civilinės saugos pratybas ir jose dalyvauja;
5.17. vykdo Savivaldybės ESK ir OC nuostatuose priskirtas funkcijas, Savivaldybės tarybos, mero, Administracijos direktoriaus nurodymus ir užduotis;
5.18. konsultuoja civilinės saugos klausimais Savivaldybės teritorijoje esančias valstybės ir Savivaldybės institucijas, visų rūšių ir nuosavybės formų įmones, įstaigas, organizacijas, ūkio subjektus ir fizinius asmenis;
5.19. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų ar dokumentų projektus civilinės saugos, pasirengimo mobilizacijai ir mobilizacijos vykdymo klausimais;
5.20. renka duomenis ir kitą informaciją, reikalingą Savivaldybės mobilizacijos planui sudaryti. Surinktus duomenis ir informaciją apibendrina, sistemina, sudaro Savivaldybės mobilizacijos plano projektą ir teikia jį tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka;
5.21. nustato Savivaldybei priskirtoms valstybei gyvybiškai svarbioms funkcijoms rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo poreikį ir sudaro Savivaldybės rekvizicijos planą;
5.22. dalyvauja organizuojant ir vykdant mobilizacinius mokymus ir pratybas Savivaldybėje;
5.23. rengia Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašo, pagal kurį karo prievolininkai atleidžiami nuo šaukimo į tikrąją karo tarnybą, paskelbus mobilizaciją, projektą;
5.24. teikia informaciją apie pasirengimą mobilizacijai, mobilizacijos ir demobilizacijos eigą, priimančiosios šalies paramos teikimą Savivaldybės teritorijoje suinteresuotoms valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar ūkio subjektams ir fiziniams asmenims;
5.25. dalyvauja vykdant Savivaldybės mobilizacijos planą;
5.26. teikia siūlymus dėl mobilizacinių užsakymų su ūkio subjektais, atlieka sudarytų mobilizacinių užsakymų vykdymo kontrolę ir priežiūrą;
5.27. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui ir Mobilizacijos departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos siūlymus dėl pasirengimo mobilizacijai ir mobilizacijos vykdymo Savivaldybėje tobulinimo;
5.28. užtikrina žinių, sudarančių valstybės ir tarnybos paslaptį, apsaugą;
5.29. vykdo įslaptintos informacijos apsaugos ir dokumentų administravimą;
5.30. pagal poreikį vykdo įslaptintos informacijos evakuaciją arba sunaikinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.31. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant įvairias programas ir projektus;
5.32. atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais atvejais, kai Skyriaus vedėjas negali eiti pareigų, ūkinio ir techninio Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos aptarnavimo srityse;
5.33. vykdo kitas šiame pareigybės aprašyme nenurodytas, su vyriausiojo specialisto pareigomis susijusias funkcijas, kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau:
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)
_______________

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius

Telefonas:

(8 5) 219 6820

El. paštas:

Aistė Viškelytė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus specialistė, aiste.viskelyte@vtd.lt

 

Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}