. Pradžia

Širvintų pradinė mokykla skelbia konkursą priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigoms eiti0

Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pareigybės pavadinimas: priešmokyklinio ugdymo pedagogas .

Darbo pradžia: 2020-09-01.

Darbo krūvis: 1 etatas (36 val.) per savaitę.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai – aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas ir įgyta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija arba baigta pradinio ugdymo mokytojų rengimo programa ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausyti 40 valandų darbo priešmokyklinėje grupėje kursai arba studijų metu išklausyti atitinkami dalykai.

Kvalifikaciniai reikalavimai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedo III skyriumi.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  • Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
  • Gyvenimo aprašymą.
  • Pretendentas gali pateikti rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai pateikiami adresu: Mindaugo g. 13A, LT-19117 Širvintos mokyklos raštinėje dirbančiam asmeniui arba siunčiant registruotu laišku; taip pat elektroniniu paštu – sirvintos.pradine@gmail.com Telefonas pasiteiravimui: 8 382 51681 arba 8 614 88641.

Pretendentų dokumentai priimami darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

Dokumentų priėmimo pradžia 2020 m. liepos 30 d., pabaiga 2020 m. rugpjūčio 20 d.

Pretendentų atrankos būdas: žodžiu (pokalbis).

Pretendentai atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai el. paštu ar telefonu ir pakviesti pokalbiui.

Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}