. Pradžia

2014 m. gruodžio 16 d. 15.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO,

2014-12-16 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2014 m. gruodžio 15 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto ir Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto jungtinis posėdis vyks 2014 m. gruodžio 16 d. 15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014-12-18 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo:

1.1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

1.2. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio mokestinių nepriemokų / permokų pripažinimo beviltiškomis ir pasibaigusiomis.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

1.3. Dėl Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus tarnybinio atlyginimo.

Pranešėja – Vita Majerienė, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėja.

1.4.Dėl Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus tarnybinio atlyginimo.

Pranešėja – Vita Majerienė, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėja.

1.5. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 1-204 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės remiamos ir skatinamos veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėjas – Andrius Jozonis, mero pavaduotojas.

1.6. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimo Nr. 1-170 „Dėl išorinės reklamos įrengimo Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių ir vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų tvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Dalia Kunevičienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja.

1.7. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. 1-168 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

1.8. Dėl priedo fiziniam asmeniui (globėjui ar rūpintojui) už vaiko ne giminaičio globą skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

1.9. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-254 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo ir jų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

1.10. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2014 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, programos patikslinimo.

Pranešėja – Marytė Kmitienė, Žemės ūkio skyriaus vedėja.

1.11. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.12. Dėl patalpų nuomos akcinei bendrovei Lietuvos paštui.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.13. Dėl leidimo privatizuoti butą.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.14. Dėl Širvintų rajono švietimo įstaigų mokytojų, auklėtojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2015 metų atestacijos programos patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.15. Dėl Širvintų lopšelio-darželio „Buratinas“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.16. Dėl Širvintų lopšelio-darželio „Saulutė“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.17. Dėl Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.18. Dėl Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.19. Dėl Širvintų r. Zibalų pagrindinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.20. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 metų lapkričio 29 dienos sprendimo Nr. 1-238 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo švietimo įstaigų pareigybėms (išskyrus mokytojų) finansuoti normų patvirtinimo ir Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių (išskyrus mokytojų) skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.21. Dėl Širvintų rajono švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos 2015–2017 metų programų patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.22. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2006 metų lapkričio 28 dienos sprendimo Nr. 1-197 „Dėl užmokesčio už mokslą papildomo ugdymo įstaigose“ pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.23. Dėl viešame aukcione parduodamo Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.24. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų sąrašo ir viešųjų darbų programos patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.25. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimo Nr.1-50 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.26. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. 1-157 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų šiluma“ ūkiskaitinio baro šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifų nustatymo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.27. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimo Nr. 1-130 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų šiluma“ 2009–2011 m. atliktų ir 2012–2015 m. planuojamų investicijų suderinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.28. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimo Nr. 1-184 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros maksimalių tarifų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

2. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014-12-18 posėdyje teikiamų papildomų sprendimų projektų svarstymo:

2.1. Dėl turto perdavimo.

Pranešėja – Giedrė Vaičiūnienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

2.2. Dėl turto perdavimo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijai, dalyvaujančiai „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projekte „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“.

Pranešėja – Giedrė Vaičiūnienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

2.3. Dėl Širvintų r. Bartkuškio pagrindinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo.

Pranešėja – Giedrė Vaičiūnienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

2.4. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-121 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų ir jų didinimo procentais nustatymo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

2.5. Dėl beviltiškų skolų nurašymo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Buhalterijos skyriaus vedėja.

 

 

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto

pirmininkė                                                                                                              Irena Vasiliauskienė

 

 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto pirmininkas                        Kęstutis Pakalnis