. Pradžia

2013 m. gruodžio 19 d. 15.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2013-12-17 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2013 m. gruodžio 13 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto ir Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto jungtinis posėdis vyks 2013 m. gruodžio 19 d. 15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1.  Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-12-19 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo:

1.1.  Dėl Daivos Klimienės atleidimo iš Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus pavaduotojo pareigų ir paskyrimo į Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus pareigas.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

 

1.2.  Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto ir 2012 metais nepanaudotų biudžeto lėšų dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

1.3. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.4.  Dėl Socialinės pašalpos teikimo nepasiturintiems gyventojams Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

 

1.5.  Dėl Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų teikimo nepasiturintiems gyventojams Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

 

1.6.  Dėl Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

 

1.7.  Dėl pritarimo Kaišiadorių rajono savivaldybės bendradarbiavimo su Širvintų rajono savivaldybe sutarčiai dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Širvintų rajono savivaldybės gyventojams.

Pranešėjas – Vincas Jasiukevičius, Savivaldybės meras.

 

1.8.  Dėl Visuomenės sveikatos priemonių, finansuojamų Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, atrankos, vertinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja).

 

1.9. Dėl pritarimo paliatyvios pagalbos paslaugos teikimui VšĮ Širvintų ligoninėje.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja).

1.10.   Dėl priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei metus Širvintų rajono savivaldybės merui Vincui Jasiukevičiui nustatymo.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

 

1.11. Dėl Širvintų rajono švietimo centro nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.12.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 1-238 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo švietimo įstaigų pareigybėms (išskyrus mokytojų) finansuoti normų patvirtinimo ir Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių (išskyrus mokytojų) skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.13.   Dėl Širvintų rajono Gelvonų vidurinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.14.   Dėl Širvintų rajono švietimo įstaigų mokytojų, auklėtojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2014 metų atestacijos programos patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.15.   Dėl Širvintų rajono švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos 2014–2016 metų programų patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.16.   Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės šilumos kainos galiojimo metams.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.17.   Dėl 2014 metų Širvintų rajono viešųjų darbų programos.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.18.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2013 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, programos patikslinimo.

Pranešėja – Marytė Kmitienė, Žemės ūkio skyriaus vedėja.

 

1.19.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. 5 ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. 1-156 pripažinimo netekusiais galios.

Pranešėja – Marytė Kmitienė, Žemės ūkio skyriaus vedėja.

 

 

 

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto

pirmininkė                                                                                                              Irena Vasiliauskienė

 

 

 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto

pirmininkas                                                                                                          Kęstutis Pakalnis