. Pradžia

2012 m. spalio 23 d. 15.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2012-10-23 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2012 m. spalio 19 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos jungtinis komitetų posėdis vyks 2012 m. spalio 23 d. 15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.


Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012-10-25 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo:

1.1. Dėl individualios veiklos turint verslo liudijimą fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo 2013 metams.

Pranešėjas – Andrius Jozonis, Savivaldybės mero pavaduotojas, Verslo plėtros komisijos pirmininkas.

1.2. Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

1.3. Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų Širvintų rajono biudžetinėms įstaigoms patvirtinimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

1.4. Dėl valstybės finansinės paramos skyrimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

1.5. Dėl UAB „Širvintų tiekimas“ valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo.

Pranešėjas – Andrius Jozonis, Savivaldybės mero pavaduotojas.

1.6. Dėl Etikos komisijos pirmininko skyrimo.

Pranešėjas – Andrius Jozonis, Savivaldybės mero pavaduotojas.

1.7. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėčių pakeitimo.

Pranešėjas – Andrius Jozonis, Savivaldybės mero pavaduotojas.

1.8. Dėl VšĮ Širvintų ligoninės stebėtojų tarybos darbo nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

1.9. Dėl patalpų nuomos UAB Širvintų vaistinei.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.10. Dėl turto perėmimo iš Širvintų pradinės mokyklos.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.11. Dėl patalpų panaudos viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.12. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.13. Dėl Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.14. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 1-21 „Dėl Širvintų rajono švietimo įstaigų direktorių tarnybinių koeficientų nustatymo“ pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.15. Dėl turto perdavimo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijai, dalyvaujančiai projekte „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.16. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo.

Pranešėja – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja Dalia Kunevičienė.

 

 

 

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto pirmininkė                                                         Irena Vasiliauskienė

 

 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto pirmininkas                                                                  Kęstutis Pakalnis