. Pradžia

2016 m. kovo 29 d. 15.30 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2016-03-29 POSĖDŽIO

 

DARBOTVARKĖ

 

2016 m. kovo 23 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto, Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto posėdis vyks 2016 m. kovo 29 d. 15.30 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

 

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016-03-31 posėdyje teikiamų sprendimų svarstymo:

1.1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-7 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

1.2. Dėl komisijos sudarymo 2016-03-17 Širvintų rajono savivaldybės tarybos narių teikime pateiktiems faktams ištirti.

Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

1.3. Dėl pritarimo 2015 metų Širvintų rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

1.4. Dėl Vacės Vaskelienės atleidimo iš Širvintų lopšelio-darželio „Buratinas“ direktoriaus pareigų.

Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

1.5. Dėl Algimanto Kmito atleidimo iš Širvintų sporto mokyklos direktoriaus pareigų ir pavedimo Alinai Zapolskienei laikinai eiti Širvintų sporto mokyklos direktoriaus pareigas.

Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

1.6. Dėl Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

1.7. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 1-49 „Dėl pritarimo integruotų teritorijų vystymo programos projektui, priemonėms ir veiksmams“ pakeitimo.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.

1.8. Dėl Širvintų rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevčienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

1.9. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 20162018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevčienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

1.10. Dėl vietos gyventojų apklausos būdo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja.

1.11. Dėl Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 2015 metų veiklos ataskaitos.

Pranešėja – Jurgita Pukaitė, l. e. Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigas.

 

1.12. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2016 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja, atliekanti Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo funkcijas.

1.13. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 1-16 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja, atliekanti Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo funkcijas.

1.14. Dėl nepanaudotų Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja, atliekanti Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo funkcijas.

1.15. Dėl turto perėmimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.16. Dėl leidimo perduoti turtą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.17. Dėl patalpų nuomos.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.18. Dėl Širvintų rajono savivaldybės paviršinių nuotekų tvarkytojo skyrimo.

Pranešėjas – Ričardas Putrimas, Viešiosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas.

1.19. Dėl turto perdavimo Širvintų rajono savivaldybės kultūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.20. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis rengiant ir įgyvendinant projektą „MSNA „Jauniūnų melioracija“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas“.

Pranešėja – Jūratė Meškutavičienė, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja.

1.21. Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti projektą „Širvintų rajono Anciūnų kadastrinės vietovės melioracijos statinių rekonstrukcija“.

Pranešėja – Jūratė Meškutavičienė, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja.

1.22. Dėl klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas nustatymo Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2016–2017 mokslo metais.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

1.23. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-121 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų ir jų didinimo procentais nustatymo“ pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

1.24. Dėl grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse pagal vykdomas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas nustatymo Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2016–2017 mokslo metais.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

1.25. Dėl VšĮ Širvintų ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė).

1.26. Dėl Širvintų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2015 m. ataskaitos patvirtinimo.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė).

1.27. Dėl Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2014 m. ataskaitos patvirtinimo.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė).

1.28. Dėl 2016 m. Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, finansuojamos iš Širvintų rajono aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų, patvirtinimo.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė).

1.29. Dėl Širvintų rajono savivaldybės kontrolieriaus 2015 metų veiklos ataskaitos.

Pranešėja – Audronė Adomavičienė, Savivaldybės kontrolierė.

1.30. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės etikos komisijos 2015 m. veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Vidmantas Mateika, Širvintų rajono savivaldybės etikos komisijos pirmininkas.

1.31. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr.1-132 „Dėl administracinės komisijos prie Širvintų rajono savivaldybės tarybos nuostatų patvirtinimo ir administracinės komisijos sudėties papildymo” pakeitimo (nuostatų redakcijos: Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. 1-235, Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 24 d. sprendimas Nr. 1-2, Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. 1-174) pripažinimo netekusiais galios.

Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

1.32. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. 1-86 „Dėl administracinės komisijos prie Širvintų rajono savivaldybės tarybos sudarymo“ (redakcija: Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. 1-5) pripažinimo netekusiais galios.

Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

1.33. Dėl pritarimo Antikorupcijos komisijos prie Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Vidmantas Mateika, Antikorupcijos komisijos prie Širvintų rajono savivaldybės tarybos pirmininkas.

1.34. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2015 m. veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

1.35. Dėl pritarimo Administracinės komisijos prie Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Irena Vasiliauskienė, Administracinės komisijos prie Širvintų rajono savivaldybės tarybos pirmininkė.

1.36. Dėl pritarimo Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Audronė Buzienė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorė.

1.37. Dėl pritarimo Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Vladas Trakimavičius, Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos direktorius.

1.38. Dėl pritarimo Širvintų r. Gelvonų vidurinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Ona Valančienė, Širvintų r. Gelvonų vidurinės mokyklos direktorė.

1.39. Dėl pritarimo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Daiva Klimienė, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktorė.

1.40. Dėl pritarimo Širvintų r. Alionių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Jonas Grybauskas, Širvintų r. Alionių pagrindinės mokyklos direktorius.

1.41. Dėl pritarimo Širvintų r. Bagaslaviškio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Pranas Kamienas, Širvintų r. Bagaslaviškio pagrindinės mokyklos direktorius.

1.42. Dėl pritarimo Širvintų r. Barskūnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Lada Kizina, Širvintų r. Barskūnų pagrindinės mokyklos direktorė.

1.43. Dėl pritarimo Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Danguolė Kalesnikienė, Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė.

1.44. Dėl pritarimo Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Palmira Kvietkauskienė, l. e. Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas.

1.45. Dėl pritarimo Širvintų r. Zibalų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Sigita Kaminskienė, l. e. Širvintų r. Zibalų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas.

1.46. Dėl pritarimo Širvintų pradinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Irena Sližauskienė, Širvintų pradinės mokyklos direktorė.

1.47. Dėl pritarimo Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Daiva Vinciūnienė, l. e. Širvintų meno mokyklos direktoriaus pareigas.

1.48. Dėl pritarimo Širvintų rajono švietimo centro direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Daiva Vinciūnienė, Širvintų rajono švietimo centro direktorė.

1.49. Dėl pritarimo Širvintų sporto mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Algimantas Kmitas, Širvintų sporto mokyklos direktorius.

1.50. Dėl pritarimo Širvintų lopšelio-darželio „Buratinas“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Vacė Vaskelienė, Širvintų lopšelio-darželio „Buratinas“ direktorė.

1.51. Dėl pritarimo Širvintų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Gražina Zimkuvienė, Širvintų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė.

1.52. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Vaiva Daugėlienė, l. e. Širvintų rajono savivaldybės viešiosios bibliotekos direktoriaus pareigas.

1.53. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Rytė Bareckaitė, l. e. Širvintų rajono kultūros centro direktoriaus pareigas.

1.54. Dėl Širvintų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano patvirtinimo.

Pranešėja – Inga Muliuolė, UAB „Ekokonsultacijos“ projektų vadovė.

1.55. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

2. Kiti klausimai.

 

 

 

______________________