. Pradžia

2015 m. vasario 18 d. 15.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO,

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO

2015-02-18 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2015 m. vasario 13 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto ir Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto jungtinis posėdis vyks 2015 m. vasario 18 d. 15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015-02-20 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo:

1.1. Dėl Ingos Fedčuk atleidimo iš pareigų ir pavedimo Gailutei Kontautienei laikinai eiti pareigas.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

1.2.Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

1.3.Dėl valstybės finansinės paramos skyrimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

1.4. Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimo skelbti ir organizuoti konkursą Širvintų r. Bartkuškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

1.5.Dėl delegavimo į Ministro Pirmininko sudaromą darbo grupę.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

1.6. Dėl priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorei Elenai Davidavičienei nustatymo.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

1.7. Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorei Aldonai Bubelevičiūtei.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

1.8. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2014 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Simona Mikalajūnaitė, Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

1.9. Dėl viešame aukcione parduodamo Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.10. Dėl Savivaldybės turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų išbraukimo iš viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.11. Dėl Širvintų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansuojamų       2015 metais objektų sąrašo patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.12. Dėl Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos         2014 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.13. Dėl Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos         2015 metų priemonių patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.14. Dėl Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir ataskaitos formos nustatymo.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.15. Dėl Širvintų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.16. Dėl patalpų ploto sumažinimo Anciūnų bendruomenei.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.17. Dėl VšĮ pirminės sveikatos priežiūros centrui priklausančių patalpų, esančių Musninkų ambulatorijoje, ploto sumažinimo.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.18. Dėl Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos struktūros pertvarkos.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.19. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 1-238 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo švietimo įstaigų pareigybėms (išskyrus mokytojų) finansuoti normų patvirtinimo ir Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių (išskyrus mokytojų) skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.20. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 1-238 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo švietimo įstaigų pareigybėms (išskyrus mokytojų) finansuoti normų patvirtinimo ir Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių (išskyrus mokytojų) skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.21. Dėl turto perdavimo Širvintų rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.22. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Širvintų rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

2. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015-02-20 posėdyje teikiamų papildomų sprendimų projektų svarstymo:

2.1. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2012–2014 metų programos priemonių įgyvendinimo 2014 m. ataskaitai.

Pranešėja – Simona Mikalajūnaitė, Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

2.2. Dėl Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2017 metų programos patvirtinimo.

Pranešėja – Simona Mikalajūnaitė, Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

2.3. Dėl pritarimo integruotų teritorijų vystymo programos projektui, priemonėms ir veiksmams.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

 

Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto pirmininkas                                         Vytas Šimonėlis

 

 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto pirmininkas                                    Kęstutis Pakalnis

 

 

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto

pirmininkė                                                                                                              Irena Vasiliauskienė