. Pradžia

2015 m. sausio 27 d. 16.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO,

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO

2015-01-27 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2015 m. sausio 26 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto ir Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto jungtinis posėdis vyks 2015 m. sausio 27 d. 16.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo:

1.1. Dėl Igno Šeiniaus premijos skyrimo.

Pranešėjas – Vincas Jasiukevičius, Savivaldybės meras.

1.2. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kurie yra teisės aktų registro objektai, saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Diana Rodzevič, Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyriaus vedėja.

1.3. Dėl apmokėjimo už darbą Širvintų rajono savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero (mero pavaduotojų), Savivaldybės administracijos direktoriaus, kitų iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų vadovų sudaromose darbo grupėse (komisijose) teisės aktų projektams rengti tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Diana Rodzevič, Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyriaus vedėja.

1.4. Dėl automobilio pirkimo.

Pranešėja – Diana Rodzevič, Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyriaus vedėja.

1.5. Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimo skelbti ir organizuoti konkursą Širvintų rajono Barskūnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

1.6. Dėl tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

1.7. Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro ir Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pareigybėms finansuoti normų patvirtinimo ir Širvintų rajono savivaldybės kultūros įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Pranešėja – Vita Majerienė, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėja.

1.8. Dėl pritarimo prisijungti partnerio teisėmis prie priemonės „Prioritetinių turizmo plėtros regionų E. rinkodaros“ planuojamo projekto įgyvendinimo.

Pranešėja – Laura Kirtiklienė, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vyriausioji specialistė.

1.9. Dėl išlaikymo išlaidų, apmokamų iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Buhalterijos skyriaus vedėja.

1.10. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimo Nr. 1-250 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės šilumos kainos galiojimo metams“ pakeitimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.11. Dėl viešame aukcione parduodamo Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.12. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. 1-269 ,,Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų sąrašo ir viešųjų darbų programos“ pakeitimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.13. Dėl pritarimo investicijų projektui „Širvintų rajono savivaldybės gatvių apšvietimo rekonstravimas Jauniūnų seniūnijos Jauniūnų gyvenvietėje“ įgyvendinti.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.14. Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams vykdyti.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

1.15. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo.

Pranešėja – Dalia Kunevičienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja.

1.16. Dėl Kernavės mstl., Kernavės sen., Širvintų r., bendrojo plano koregavimo.

Pranešėja – Dalia Kunevičienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja.

1.17. Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

1.18. Dėl maksimalaus ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio per mėnesį Širvintų rajono savivaldybės gyventojams nustatymo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

1.19. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 1-168 ,,Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

1.20. Dėl VšĮ Širvintų ligoninės slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyviosios pagalbos lovų skaičiaus patvirtinimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

1.21. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010-11-23 sprendimo Nr. 1-206 „Dėl nuomos įkainių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.22. Dėl Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.23. Dėl Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.24. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 1–244 „Dėl užmokesčio už vairavimo kursus“ pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.25. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. 1-13 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.26. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 1-238 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo švietimo įstaigų pareigybėms (išskyrus mokytojų) finansuoti normų patvirtinimo ir Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių (išskyrus mokytojų) skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

2. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 posėdyje teikiamų papildomų sprendimų projektų svarstymo:

2.1. Dėl atleidimo nuo mokesčio archyvui.

Pranešėjas – Vincas Jasiukevičius, Savivaldybės meras.

 

 

Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto pirmininkas                                         Vytas Šimonėlis

 

 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto pirmininkas                                    Kęstutis Pakalnis

 

 

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto

pirmininkė                                                                                                              Irena Vasiliauskienė