. Pradžia

2015 m. gruodžio 15 d. 16.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2015-12-15 POSĖDŽIO

 

DARBOTVARKĖ

 

2015 m. gruodžio 10 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto, Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto posėdis vyks 2015 m. gruodžio 15 d. 16.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

 

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015-12-17 posėdyje teikiamų sprendimų svarstymo:

1.1. Dėl 2015 metų nepanaudotų savivaldybių biudžetų lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

1.2. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

1.3. Dėl Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

1.4. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. 1-112 „Dėl Gintaro Pauliukonio atleidimo iš Širvintų meno mokyklos direktoriaus pareigų ir pavedimo Daivai Vinciūnienei laikinai eiti Širvintų meno mokyklos direktoriaus pareigas“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

1.5. Dėl Širvintų rajono švietimo įstaigų mokytojų, auklėtojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2016 metų atestacijos programos patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.6. Dėl Širvintų rajono švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos 2016–2018 metų programų patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.7. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.8.  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja

1.9.  Dėl nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.10. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2015 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, programos patikslinimo.

Pranešėja – Marytė Kmitienė, Žemės ūkio skyriaus vedėja.

1.11. Dėl Širvintų rajono savivaldybės bendruomenių sveikatos tarybos sudėties patvirtinimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

1.12.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos patvirtinimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

1.13. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 1-35 „Dėl viešame aukcione parduodamo Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.14. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų sąrašo ir viešųjų darbų programos patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.15. Dėl automobilių pirkimo.

Pranešėja – Diana Mičelienė, Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyriaus vedėja.

1.16. Dėl prevencinio darbo su šeimomis, auginančiomis vaikus Širvintų rajono savivaldybėje, tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Elona Pečiukaitienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.

1.17. Dėl VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo prijungimo būdu prie VšĮ Širvintų ligoninės.

Pranešėja – Elona Pečiukaitienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.

 

2. Kiti klausimai.

 

 

---------------