. Pradžia

2014 m. sausio 28, 15.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2014-01-28 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2014 m. sausio 24 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto, Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto ir Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto jungtinis posėdis vyks 2014 m. sausio 28 d. 15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1.  Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo:

1.1. Dėl Igno Šeiniaus premijos skyrimo.

Pranešėjas – Vincas Jasiukevičius, Savivaldybės meras.

 

1.2. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo.

Pranešėjas – Vincas Jasiukevičius, Savivaldybės meras.

 

1.3. Dėl Širvintų rajono savivaldybės kontrolieriaus nuostatų pakeitimo.

Pranešėja – Audronė Adomavičienė, Savivaldybės kontrolierė.

 

1.4.  Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimo Nr. 1-31 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, perskirstymo, naudojimo ir perdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

1.5. Dėl Socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo dalinio pakeitimo ir papildymo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

 

1.6.  Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos išlaidų maksimalaus finansavimo dydžio nustatymo Širvintų rajono savivaldybės gyventojams.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

 

1.7.  Dėl 2014 metų Širvintų rajono viešųjų darbų programos, patvirtintos 2013-12-19 sprendimu Nr. 1-251, 7, 11, 17, 18 punktų pakeitimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.8. Dėl Širvintų rajono savivaldybės mero pareiginės algos.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

 

1.9. Dėl Širvintų rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareiginės algos.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

 

1.10.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. 1-104 „Dėl Audronės Buzienės paskyrimo Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktore“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.11.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2014–2020 metų investicijų projektų kultūros sričiai.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.12.   Dėl patalpų nuomos valstybinei Augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.13.   Dėl patalpų panaudos Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui.

Pranešėja – Jūratė Visackaiė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.14.   Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.15.   Dėl pritarimo investicijų projekto „Širvintų rajono savivaldybės gatvių apšvietimo rekonstrukcijos Zibalų seniūnijos Zibalų gyvenvietėje“ įgyvendinimui.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.16.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 1-222 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 1-21 „Dėl Širvintų rajono švietimo įstaigų direktorių tarnybinių koeficientų nustatymo“ pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

 

Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto pirmininkas                                      Vytas Šimonėlis

 

 

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto

pirmininkė                                                                                                              Irena Vasiliauskienė

 

 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto

pirmininkas                                                                                                          Kęstutis Pakalnis