. Pradžia

Čiobiškio seniūnijoje pratęstas terminas teikti paraiškas priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“0

Širvintų rajono savivaldybė įgyvendina 2019 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ ir kviečia teikti paraiškas projektams finansuoti.

Priemone siekiama skatinti gyvenamosios vietovės savarankiškumą tenkinant viešuosius jos poreikius, stiprinti narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.

 Galimi pareiškėjai – bendruomeninės, nevyriausybinės organizacijos ir religinės bendruomenės ir bendrijos. 

Projektų prioritetai ir veiklos sritys:

 1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms.
 2. Vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas.
 3. Kultūrinė ir švietėjiška veikla.
 4. Sporto ir sveikatinimo veikla.
 5. Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla .
 6. Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma Širvintų rajono seniūnijoms – 10 830,00 Eur.

 Organizacija privalo pateikti:

- vieną spausdintą paraiškos egzempliorių, pasirašytą pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens ir patvirtintą organizacijos antspaudu (jei organizacija turi antspaudą).

Prie paraiškos pareiškėjas privalo pateikti:

 1. pareiškėjo steigimo dokumento kopiją (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);
 2. pareiškėjo vykdytą vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitą, jeigu ši ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui;
 3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (pagal Aprašo 5 priedo formą);
 4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopiją;
 5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) – bendradarbiavimo susitarimą (-us) / sutartį (-is);
 6. jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai – laisvos formos pažymą apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą, pateikti savanorių, dalyvavusių įgyvendinant projekto veiklas, skaičių, nurodant savanoriavimo laikotarpį ir įgyvendintas veiklas;
 7. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinantį dokumentą (pvz., gyvenimo aprašymą).
 8. Kitus dokumentus, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Paraiškas Čiobiškio seniūnijoje veikiančios bendruomeninės, nevyriausybinės organizacijos ir religinės bendruomenės ir bendrijos gali teikti iki lapkričio 14 d.

Paraiška ir papildomi dokumentai turi būti susegti, visi puslapiai su priedais sunumeruoti ranka, pasirašyta nevyriausybinės organizacijos vadovo. Paraiška turi būti pateikta su lydraščiuParaiškos teikiamos Širvintų rajono savivaldybės priimamajame (Vilniaus g. 61, Širvintos, I aukštas) arba elektroniniu paštu savivaldybe@sirvintos.lt siunčiamos skenuotos paraiškos.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Širvintų rajono savivaldybėje aprašas

Projekto paraiškos forma

Pareiškėjo deklaracija

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Širvintų rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vyriausiąją specialistę, laikinai einančią Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas, Eglę Piškinaitę, tel. 8 615 74665, el. p. egle.piskinaite@sirvintos.lt

Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}