. Pradžia

Širvintų rajono Šiaulių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžia ir planavimo tikslai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi ir Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 11 punktu bei atsižvelgiant į žemės gelmių naudojimo plano organizatoriaus UAB „Jorisanta“ įgaliotos įmonės UAB „GIK projektai“ 2021 m. balandžio 23 d. prašymą Nr. 84/21,

pradedamas rengti Širvintų rajono Šiaulių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas, kurio planavimo tikslai – suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybės bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygas.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per 1 mėnesį Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://www.lgt.lt/index.php/lt/skelbimai) galima iki 2021 m. gegužės 27 d;

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu (lgt@lgt.lt) iki 2021 m. gegužės 27 d.