Teisės aktai

Spausdinti
 

Dėl etatų normatyvų tvirtinimo

2009.08.04

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

Dėl etatų normatyvų tvirtinimo

2009 m. liepos 30 d. Nr. 1-169

Širvintos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin.,1995, Nr.104-2322; 1997, Nr.20-449; 2004, Nr.171-6296; 2007, Nr.77-3048) 8 straipsnio 4 dalies 1 punktu,  Širvintų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Širvintų rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų etatų, išlaikomų iš Mokinio krepšelio lėšų, normatyvus (1 priedas);

1.2. Širvintų rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų etatų, išlaikomų iš aplinkos lėšų, normatyvus (2 priedas).

2. Įpareigoti švietimo įstaigų vadovus tvirtinti įstaigos etatų sąrašą pagal šiuos etatų normatyvus, neviršijant 2009 metams darbo užmokesčiui skirtų asignavimų.

3. Laikyti netekusiu galios Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008 metų liepos 15 dienos sprendimą Nr. 1-179 „Dėl etatų normatyvų tvirtinimo“.

 

Savivaldybės meras                                                      Kęstutis Pakalnis 

 

Sprendimo projektą teikia:

Širvintų rajono administracijos direktorė

Elena Davidavičienė

Rengėjai: Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė D.Kazlauskienė

Švietimo ir sporto skyriaus vedėja R.Jagminienė.

Suderinta:

Specialistas, atsakingas už sprendimo teisėtumą J. Kuzmaitė

 

PATVIRTINTA

Širvintų rajono savivaldybės tarybos

2009 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. 1-169 

Iš ,,Mokinio krepšelio“ lėšų išlaikomų etatų normatyvai 

            Iš ,,Mokinio krepšelio“ lėšų Širvintų rajono bendrojo lavinimo mokyklose išlaikomi šie etatai:

1.      Direktorius

2.      Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3.      Direktoriaus pavaduotojas neformaliam ugdymui

4.      Bibliotekininkas

5.      Socialinis pedagogas

6.      Psichologas

7.      Logopedas

8.      Specialusis pedagogas

9.      Mokytojo padėjėjas

10.  Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 

 

Vidurinės mokyklos ir gimnazija

Pagrindinės mokyklos

Pradinė mokykla

 

Mokinių skaičius su skyriais

 

iki 300

301-400

401-700

Iki 130

301-600

 

Direktorius

1

1

1

1

1

1

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

1

 

2,5

0,5

1

1

Direktoriaus pavaduotojas neformaliam ugdymui

 

0,5

 

0,5-1

0,5

Socialinis pedagogas

1

1

1

0,5

1

1

Bibliotekininkas

1

1

1,5-2

0,5

1-1,5

1

Pastaba:

1.      Psichologo etatai steigiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 204 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. ISAK-837 ,,Dėl psichologinės pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis.

2.      Logopedo ir specialaus pedagogo etatai steigiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio    3 d. įsakymo Nr. ISAK-838 ,,Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis.

3.      Mokytojo padėjėjo etatai steigiami Širvintų „Atžalyno“, Bartkuškio,Zibalų pagrindinėse, Širvintų pradinėje mokyklose.

4.      Priešmokyklinio ugdymo grupės steigiamos, jei mokykloje ar skyriuje sudaroma ne mažesnė kaip 5 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų grupė.

2 priedas

PATVIRTINTA

Širvintų rajono savivaldybės tarybos

2009 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. 1-169 

Iš ,,Aplinkos lėšų“ išlaikomų etatų normatyvai 

 

 

Moksleivių skaičius su skyriais

iki 130

131-200

201-400

401-600

virš 601

Ūkvedys

0,5

1

1

1

1

Pastatų ir sistemų priežiūros eina-mojo remonto etatai (darbininkas, elektrikas, santechnikas, stalius)

1

1

1,5

2

2

Vyr. buhalteris

1

1

1

1

1

Buhalteris, kasininkas

 

 

0,5

0,5

0,5

Sargas

1

2

2

2

2

Laborantas

0,5

0,5

0,5

0,75

0,75

Raštininkas

0,5

1

1

1

1,25

            Esant bendrabučiui, papildomai įsteigiama 0,5 darbininko etato, bet ne daugiau kaip 2 etatai mokyklai.

            Pradinio ugdymo skyriuose – 0,5 etato pastatų ir teritorijos priežiūrai

            Sargų etatai įsteigiami pagal poreikį

            Laboranto etatai įsteigiami kompiuterių priežiūrai.

            Pastabos:

            Kiemsargis       esant prižiūrimos (valomos ir šienaujamos) teritorijos plotui nuo 1 iki 1,8 ha – 0,5 etato

                                    daugiau kaip 1,8 ha – 1 etatas

                                    mokyklos skyriuje ne daugiau kaip 0,5 etato. 

            Valytojas         1 etatui skiriama valymo norma – 550 m2. Ne mažiau kaip 0,5 etato mokyklai arba mokyklos skyriui

                                    Etatų skaičius apvalinamas iki 0,1

                                    mokyklos skyriuje (jei nesusidaro reikiamo patalpų valomo ploto) valytoja prižiūri teritoriją ir skiriamas ne mažiau kaip 1 etatas.

             Rūbininkas     1 etatas įrengtai ir saugomai rūbinei, bet ne daugiau kaip du etatai mokyklai. 

            Kūrikas            esant vietiniam centriniam šildymui 1 etatas pamainai,

                                    Mokykloms, kurios šildomos krosnimis, 10 krosnių nustatomas 1 etatas. Krosnių skaičius krosniakurio etatui,

                                    jei krosnys yra antrame pastato aukšte – 8.

                                    Jei mokykloje ar skyriuje yra mažiau kaip 5 krosnys, jas kūrena valytoja.

                                    Mokyklose, kuriose šildoma elektra, kūrenimo sezonui įsteigiamas 0,25 etato darbininko.

                                    Kūrikai ir krosniakuriai priimami kūrenimo sezonui. 

            Valgyklų darbuotojai     Esant valgyklai, kasdien besimaitinančių mokinių skaičius (kartu su bendrabutyje gyvenančiais moksleiviais):

            (virėjas, pagalbinis             iki 100 – 2,5 etatų

             darbininkas, valytojas)     101 – 200 – 3 etatai

                                    201 – 300 – 4 etatai

                                    daugiau kaip 301 – 5 etatai

                                    mokyklose, neturinčiose valgyklų, nustatomi arbatos virėjų etatai priklausomai nuo maitinamų moksleivių

                                    skaičius:  

                                    iki 10 moksleivių –  0,15 etato

                                    11 - 20 moksleivių – 0,25 etato

                                    21 - 30 moksleivių – 0,5 etato

                                    31 – 40 moksleivių – 0,75 etato

                                    41 – 50 moksleivių – 1 etatas

                                    51 ir daugiau moksleivių – 1,5 etato 

            Autobuso vairuotojas mokyklose, turinčiose autobusus, kuriais vaikai pavežami į mokyklą ir iš jos. 

            Prailgintos darbo           Mokinių skaičius grupėje toks pat, kaip ir mokinių krepšelyje nustatytas klasės mokinių skaičiaus vidurkis

            dienos grupės                pagal mokyklos dydį (10; 15; 20; 22; 25). Auklėtojos darbo laikas – 36 savaitinės valandos.

            auklėtojas           

            Bendrabučio auklėtojas bendrabučiuose esant 40 vaikų skiriamas vienas etatas, bet ne mažiau 1,5 etato bendrabučiui. 

            Naktinė auklė   iki 20 vaikų – 1 etatas

                                    Daugiau kaip 21 vaikas – 2 etatai 

            Gamybinio mokymo meistro etatas išlaikomas mokyklose, kuriose vykdomas gamybinis mokymas, mokoma vairuoti lengvąjį automobilį.       Etatų skaičius priklauso nuo gamybinio mokymo grupių, besimokančių moksleivių skaičiaus. Darbo laiko norma – 40 valandų per savaitę.

 

 

 

 
 
 

RENGINIAI

Vadovų darbotvarkės

Seniūnijų veikla

 
© 2011  Sprendimas: Fresh Media  Naudojama EasyWeb 3.2 sistema